Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen

  • Hans Jacob Ohldieck Universitetet i Sørøst-Norge

Sammendrag

Den tiltakende globaliseringen vi har vært vitne til i de seneste tiårene, har økt behovet for interkulturell
kompetanse i den norske skolen. Mens kulturdidaktikken tradisjonelt har satt andre
kulturer som objekt for ens egen kunnskap, understrekes i dag verdien av gjensidig påvirkning og
åpenhet gjennom prefikset inter. I denne artikkelen argumenterer jeg imidlertid for at toneangivende
forskere innenfor fremmedspråksdidaktikken i Norge ikke har tatt konsekvensen av den
begrepslige forskyvningen, og at man i praksis behandler andre kulturer som om de var transparente
eller tilgjengelige for vår egen kunnskap. Mot denne bakgrunnen retter jeg oppmerksomheten
mot skjønnlitteraturens didaktiske potensial, ut fra følgende problemstilling: Hvordan kan anvendelse
av skjønnlitteratur i fremmedspråksundervisningen bidra til å styrke vår interkulturelle kompetanse i
globaliseringens tidsalder? Med støtte i poststrukturalistisk og postkolonial teori – særlig den franske
filosofen Gilles Deleuze og den indiske litteraturteoretikeren Gayatri Spivak – argumenterer jeg for
at en vektlegging av den skjønnlitterære affekten kan bidra til å skape større åpenhet overfor andre
kulturer i fremmedspråksundervisningen, ved at det skapes brudd i leserens etablerte fordommer
og forestillinger omkring «den andre».

Citation: Hans Jacob Ohldieck. «Fra effektiv til affektiv læring?.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 4, 2018, pp. 15–31. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v4.879

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-05-22
Hvordan sitere
Ohldieck, H. J. (2018). Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.879
Seksjon
Forskningsartikler