Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen

  • Hans Jacob Ohldieck Universitetet i Sørøst-Norge

Abstract

Den tiltakende globaliseringen vi har vært vitne til i de seneste tiårene, har økt behovet for interkulturell
kompetanse i den norske skolen. Mens kulturdidaktikken tradisjonelt har satt andre
kulturer som objekt for ens egen kunnskap, understrekes i dag verdien av gjensidig påvirkning og
åpenhet gjennom prefikset inter. I denne artikkelen argumenterer jeg imidlertid for at toneangivende
forskere innenfor fremmedspråksdidaktikken i Norge ikke har tatt konsekvensen av den
begrepslige forskyvningen, og at man i praksis behandler andre kulturer som om de var transparente
eller tilgjengelige for vår egen kunnskap. Mot denne bakgrunnen retter jeg oppmerksomheten
mot skjønnlitteraturens didaktiske potensial, ut fra følgende problemstilling: Hvordan kan anvendelse
av skjønnlitteratur i fremmedspråksundervisningen bidra til å styrke vår interkulturelle kompetanse i
globaliseringens tidsalder? Med støtte i poststrukturalistisk og postkolonial teori – særlig den franske
filosofen Gilles Deleuze og den indiske litteraturteoretikeren Gayatri Spivak – argumenterer jeg for
at en vektlegging av den skjønnlitterære affekten kan bidra til å skape større åpenhet overfor andre
kulturer i fremmedspråksundervisningen, ved at det skapes brudd i leserens etablerte fordommer
og forestillinger omkring «den andre».

Citation: Hans Jacob Ohldieck. «Fra effektiv til affektiv læring?.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 4, 2018, pp. 15–31. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v4.879

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-05-22
Section
Original Research Articles
How to Cite
OHLDIECK, Hans Jacob. Fra effektiv til affektiv læring? Skjønnlitteratur og interkulturell kompetanse i fremmedspråksundervisningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, may 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/879>. Date accessed: 23 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.879.