Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning

  • Fride Lindstøl Høgskolen i Sørøst-Norge

Sammendrag

Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren underviser om å undervise, har implikasjoner for hvordan undervisningen planlegges, gjennomføres og analyseres i lærerutdanningen – undervisningens form blir en del av budskapet. Lærerutdannerens arbeid handler derfor om å utforme, velge og sette i spill aktiviteter og oppgaver som kan adaptere fag, forskning, didaktikk og teori til klasserommet og yrke. Utforming og montasje av de ulike delene eller episodene i et undervisningsforløp kan betegnes som undervisningsforløpets dramaturgi. I denne artikkelen har jeg gjort en dramaturgisk analyse av tre lærerutdanneres undervisning for å identifisere og beskrive hvordan de bruker og hva som skjer når de bruker eksplisitte modelleringsformer. Det er i etterkant gjort en konvensjonell innholdsanalyse av intervjudata for å undersøke hvordan lærerutdannerne selv forklarer formålet og erfaringer med å bruke eksplisitt modellering i undervisningen. Analyse av tre lærerutdanneres undervisningspraksis sammenfattes i en modelleringsstige som visualiserer hvordan enkelte former for eksplisitte modelleringsformer tilbyr en egen sirkulær dramaturgi. Studien antyder og drøfter også på hvilken måte modelleringsstigen kan fungere som en dramaturgisk modell som kan brukes som utgangspunkt for lærerutdanneres planlegging, gjennomføring og analyse av egen undervisning. Studien er et bidrag til å utvikle og forske på hvordan eksplisitte modelleringsformer kan brukes for at praktisk lærerarbeid og teoretisk metarefleksjon skal virke sammen i lærerutdannerens undervisning. Innsamling av data er gjort i profesjonsverksted, som kan forklares som en læringsarena hvor lærerutdannere fra ulike fag samarbeider om å transformere overordnede mål for utdanning til høgskoledidaktiske aktiviteter og arbeidsformer.

 Published: 21 December, 2017

Citation: Fride Lindstøl. «Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 3, 2017, pp. 1–19. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v3.734 1

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2017-12-21
Hvordan sitere
Lindstøl, F. (2017). Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). https://doi.org/10.23865/ntpk.v3.734
Seksjon
Forskningsartikler