Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?

  • Mari Pettersvold Universitetet i Sørøst-Norge
  • Solveig Østrem Høgskolen i Innlandet

Sammendrag

Stadig flere barnehagelærere i Norge har masterutdanning, til tross for at det ikke stilles krav om
slik kompetanse og det heller ikke er gitt at kompetansen verdsettes. Det finnes liten, eller ingen,
systematisk kunnskap om hva barnehagelærere med masterutdanning gjør etter avsluttet studium,
og hva de kan tilføre barnehagen. I denne artikkelen presenteres nye innsikter om dette.
Utgangspunktet for diskusjonen som føres, er 33 barnehagelæreres svar på et semistrukturert
spørreskjema om hva masterutdanningen har betydd for deres karrierevei, og om kompetansen
anerkjennes og kommer barnehagen til gode. Konklusjonen er at det er mange tilfeldigheter og
store variasjoner i hvorvidt potensialet kompetansen kan representere, utnyttes.

Abstract
An increasing number of kindergarten teachers in Norway have master's education, despite the fact that
there is no demand for such competence, nor is it given that the competence is valued. There is little or
no systematic knowledge of what kindergarten teachers with master’s education do after the study and
what they can add to the kindergarten. This article presents new insights about this. The starting point
for the discussion that is being conducted here, is 33 children's teachers' answers to a semi-structured
questionnaire about what the master's education has meant for their career path, and whether the competence is recognized and benefits the kindergarten. The conclusion is that there are many coincidences
and large variations in whether the potential the competence can represent is exploited.

Citation: Mari Pettersvold og Solveig Østrem. «Barnehagelærere med masterutdanning – potensial for å styrke profesjonen ogivareta barnehagens samfunnsmandat?» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 4, 2018, pp. 69-87. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v4.720

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-05-28
Hvordan sitere
Pettersvold, M., & Østrem, S. (2018). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.720
Seksjon
Forskningsartikler