En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet

  • Anne Bonnevie Lund

Sammendrag

Denne artikkelen drøfter 16 læreres forståelse av begrepene mangfold og flerkulturalitet. Deres perspektiv
på mangfold varierer ut fra skolens flerkulturelle profil og skolens arbeid med flerspråklige
elever. Informantene i undersøkelsen knytter mangfoldsbegrepet til «vi» og flerkulturalitetsbegrepet
til «de». Mangfoldsbegrepet assosieres med inkluderende holdninger, men begrepet forstås som
«ufarlig» eller «upresist» og bør tydeliggjøres inntil inkludering er en realitet innenfor hele skolens
praksis. Lærere i denne studien hevder at det kan være riktigst å benytte betegnelsen en «flerkulturell
skole» fremfor mangfoldsskole inntil begrepsbruken er mer bevisst.

ABSTRACT

English title: A Study of Teachers' Understanding of the Concept of Diversity

This article discusses 16 teachers’ understanding of the concepts diversity and multiculturalism. The
teachers’ perspectives on diversity varies and depend on their schools’ multicultural profile and organization
of their multicultural practice. The informants associate the concept of diversity to “we” and the
concept of multiculturalism to “they”. The concept of diversity is associated with inclusive attitudes,
but the term is understood to be “harmless” or “imprecise” and should be clarified until inclusion is a
reality throughout the school’s practice. Teachers in this study claim that it may be best to use the concept
“multicultural school” rather than diversity school until the use of the term is more conscious.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-06-04
Hvordan sitere
Lund, A. B. (2018). En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.608
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
mangfold, flerkulturalitet, anerkjennelse, interkulturalitet