Erfaringer av overskridelse. Betraktninger med utgangspunkt i Per Are Løkkes «Ungdommens transformasjoner»

Forfattere

  • Birgit Nordtug Høgskolen i Innlandet, Norge
  • Benedikte Thaulow Ringerike Steinerskole, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.5155

Sammendrag

Et kjennetegn ved ungdomsfasen er at ungdommens følelser, tanker, opplevelser og kriser kan minne om psykiske lidelser, påpekte psykoanalytikeren Anna Freud. Tar vi høyde for dette, blir det å gå på symptomleting blant ungdom som å fiske ørret i et oppdrettsanlegg, skriver Løkke. I denne livsfasen mellom barndom og voksenliv gjennomgår de unge en kroppslig, seksuell og mental transformasjon. Et mangfold av utfordringer oppstår i kjølvannet av dette. Løkke argumenterer for at den største utfordringen er å lære å ta ansvar for sitt liv gjennom en begynnende selvoppdagelse som overskrider tatt-for-gitte oppfatninger av eksistensens mulighetsrom. I essayet utdypes dette i lys av ideer hos Levinas og aktuelle temaer i det pedagogiske landskapet relatert til læring, danning og kunnskap som meningsskaping.

Essayet belyser også utfordringer ved å tegne et bilde av en mangefasettert samtid. Det pekes på at samtidsanalyser i sin karakter er genuint samfunnsmessige og mangler en dybdepsykologisk forståelse. Følgen er at mangfoldet av samtidserfaringer ikke kommer godt nok fram. Løkke tar tak i denne utfordringen ved å kombinere samtidsanalysene med psykoanalytisk teori og relevante kasus-beskrivelser fra sin praksis som ungdomspsykolog. Det gir analysene en mangfoldighet og en erfaringsnærhet som inviterer til refleksjon, ettertanke og påfyll av mening.

English abstract

Experiences of transcendence. Reflections on Per Are Løkke’s «Ungdommens transformasjoner» [Youth Transformations]

The psychoanalyst Anna Freud claimed that a characteristic of the youth phase is that the youth’s feelings, thoughts, experiences, and crises can be reminiscent of mental disorders. Surveying symptoms on mental disorders among youth then becomes like fishing for trout in a breeding facility, Løkke points out. Youth is a phase of life where the young person undergoes a physical, sexual, and mental transformation. A multitude of challenges arise in the wake of this. Løkke argues that a significant challenge in the youth phase is to take responsibility for one’s life through an incipient self-discovery, which transcends taken-for-granted understandings of the possibilities of life. The essay elaborates on this concept in the light of Levinas’ ideas, as well as current themes in the pedagogical landscape related to learning, Bildung and knowledge as meaning-making.

The essay also examines the challenges of drawing a picture of a multifaceted contemporary situation. It is pointed out that contemporary analyses are genuinely societal and lack an in-depth psychological understanding. Thus, the analyses under-communicate the diversity of contemporary experiences. Løkke answers this challenge by combining his contemporary analyses with psychoanalytic theory and relevant case descriptions from his practice as a youth psychologist with 30 years’ experience. This offers the analyses a diversity and closeness to experience which encourages the reader to take part of the meaning making.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-22

Hvordan sitere

Nordtug, B., & Thaulow, B. (2022). Erfaringer av overskridelse. Betraktninger med utgangspunkt i Per Are Løkkes «Ungdommens transformasjoner». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.5155

Utgave

Seksjon

Bokessay

Nøkkelord:

ungdom, læring, danning, Løkke, Levinas