«Innenfor», «utenfor» og «i grenseland»: samtaler om sosiale normer og vurderinger i en pandemi

Forfattere

  • Pål Aarsand Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
  • Liselott Aarsand Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4009

Sammendrag

Covid-19 har skapt en krevende situasjon i store deler av verden. For å sikre befolkningens helse forsøkte stat og myndigheter å regulere det sosiale livet i offentlige rom. Slike tiltak innebar en bevisst endring av sosiale normer, vurderinger og praksiser, noe som satte sitt preg på befolkningens hverdagsliv i pandemien. I den offentlige retorikken dominerte helseperspektivet, men her settes fokus på de pedagogiske aspektene ved tiltakene. Artikkelen belyser hvordan mennesker orienterer seg i et til dels nytt sosialt landskap gjennom å ta stilling til og dra opp grenser for hva som sees som sosialt akseptert: Hvordan håndterer og forholder mennesker seg til myndigheters krav og kommunikasjon med hensikten å regulere det sosiale samspillet i offentlige rom? Det empiriske materialet består av fire fokusgruppeintervjuer med tolv unge voksne i Norge. Med et diskursivt perspektiv rettes et kritisk blikk mot hvordan sosial orden skapes og gjenskapes i samtaler og hva som regnes for å være «passende, sant og riktig». Analysen viser tre dominerende mønstre – innenfor, utenfor og i grenseland – som illustrerer spenninger mellom ulike fortolkninger og preferanser. Å handle annerledes eller stille seg spørrende håndteres ikke nødvendigvis som et uttrykk for variasjon, men assosieres heller til det avvikende – også i en pandemi.

English abstract

"Inside", "outside" and "in borderlands": conversations on social norms and values in a pandemic

Covid-19 has created a demanding situation all over the world. The government and authorities have taken initiative to regulate social life in public spaces to ensure the health of the population. Such initiatives entail a deliberate change in social norms, values, and practices which impacted on people’s everyday life in the pandemic. In the public rhetoric, the health perspective dominated, but here focus is placed on the pedagogical aspects of the initiatives. In this article, we illustrate how people orient themselves in a partly new social landscape by taking stances and negotiate on boundaries for what is held to be socially accepted: How do people understand and deal with governmental requirements and communication intending to regulate the social interaction in public spaces? The empirical material consists of four focus group interviews with twelve young adults in Norway. Drawing upon discursive perspectives we critically address how social order is created and recreated in conversations and what holds for being «appropriate, true and correct». The analysis shows three dominant patterns – inside, outside and in borderlands – which illustrate tensions between distinct interpretations and preferences. Accordingly, to act differently or ask questions is thus not necessarily understood as an expression of variation, but is rather associated with deviance – also in a pandemic.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-30

Hvordan sitere

Aarsand, P., & Aarsand, L. (2022). «Innenfor», «utenfor» og «i grenseland»: samtaler om sosiale normer og vurderinger i en pandemi. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4009

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

Covid-19, kritisk diskursanalyse, sosial orden, sosiale normer, stillingstaging