Tenkning som møteplass mellom taushet og tale

Forfattere

  • Markus Lindholm Steinerhøyskolen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3720

Sammendrag

Skole og utdanning trenger en forståelse av tenkningens natur som ikke bare er basert på epistemologiske, psykologiske eller nevrofysiologiske teorier. Denne artikkelen gjør tenkningen til gjenstand for en fenomenologisk studie, ved å kartlegge tenkningens strukturelle og funksjonelle egenskaper i et førstepersonsperspektiv. To sider ved tenkningen identifiseres, den ene eksplisitt, språkliggjort og knyttet til analyse, og den andre implisitt og taus, knyttet til mønstergjenkjennelse. I vestlige kulturer har den språkliggjorte siden ved tenkning stått sterkt, mens østlige kulturer i større grad har vært oppmerksomme på tenkningens tause side, som man bare indirekte kan bli oppmerksom på. Mønstergjenkjennelse henger sammen med et holistisk syn og erfaringen av syklisk tidsfølelse, mens språkliggjort analyse har sammenheng med lineær tidsoppfatning og kausalitet. Artikkelen drøfter til slutt mulige forklaringer på hvordan disse to aspektene ved menneskets kognisjon tok form evolusjonært.

English abstract

Thinking along interfaces of silence and speech

Education needs a concept of thinking not solely based on epistemological, psychological, or neurophysiological theories. This article examines structural and functional properties of thought as they emerge phenomenologically in a first-person perspective. Two aspects of thinking are identified and elaborated, one explicit, linguistic, and linked to analysis, and another implicit, tacit, and related to pattern recognition. In Western cultures, the linguistic side of thinking has been emphasized, while Eastern cultures have been more aware of the tacit features of thinking. Pattern recognition is linked to a holistic view and to the experience of cyclical sense of time, while linguistic analysis is related to linear perception of time and causality. The article finally discusses possible explanations for how the two aspects of human cognition developed over evolutionary time.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-06-07

Hvordan sitere

Lindholm, M. (2022). Tenkning som møteplass mellom taushet og tale . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3720

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

analyse, mønstergjenkjennelse, fenomenologi, human evolusjon, tid, analysis, pattern recognition, phenomonology, human evolution, time