Bør «spesialpedagogikk» være et eget felt? Et innenfra-perspektiv

Forfattere

  • Stine Vik Høgskolen i Innlandet, Norge
  • Rune Hausstatter Høgskolen i Innlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3719

Sammendrag

Denne artikkelen er delvis et svar på Jan Grues (2021) problematisering av grunnlaget for et spesialpedagogiske fagfelt. Han reiser relevant kritikk, men samtidig krever hans problematisering av fagfeltet en større innsikt i bredden innen det spesialpedagogiske feltet. Vi hevder at fagfeltet består av to hovedtradisjoner, og at mange av de problemene som Grue peker på langt på vei blir håndtert innad i feltet. Hans kritikk treffer godt på sentrale deler av de dominerende perspektivene som spesialpedagogikken preges av. Grues kritikk tar imidlertid ikke høyde for mangfoldet innen spesialpedagogikken. Som eksempel på en alternativ spesialpedagogikk blir Vygotskij defektologi (defectology) kort presentert. Dette eksemplet viser hvordan spesialpedagogikken som fagfelt ikke kan reduseres til en ensidig kategorisk forståelsesramme, men tvert imot inneholder nødvendige perspektiver til både å korrigere seg selv og det utdanningssamfunnet fagfeltet er en del av.

English abstract

Should special education be a discipline of it’s own? An insight perspective

This article is partly a response to Jan Grue’s (2021) problematization of the fundament of special education. He raises relevant criticism, but at the same time his problematization of the field requires a greater insight into the field of special education. We claim that the field consists of two main traditions, and that the criticism Grue presents is central for one, the dominant, tradition within this field, but his argument lacks the necessary reflections on the alternative approach in special education. As an example of an alternative special education, Vygotsky’s defectology is briefly presented. This example shows how special education cannot be reduced to a one- sided categorical framework of understanding, but on the contrary, that this academic field contains necessary perspectives to develop essential knowledge for the whole society.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-10-20

Hvordan sitere

Vik, S., & Hausstatter, R. (2022). Bør «spesialpedagogikk» være et eget felt? Et innenfra-perspektiv. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8, 362–374. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3719

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kategorier, vitenskapelig legitimitet, inkludering, Vygotskij, Vygotsky, categories, scientific legitimation, inclusion