Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisning

Forfattere

  • Fredrik Danielsen UiT Norges arktiske universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3403

Sammendrag

Denne studien foregikk ved en grunnskole som omorganiserte spesialundervisningen fra segregerte smågruppesettinger til samundervisning i det ordinære klasserommet. Samtidig implementerte skolen en-til-en-dekning av iPader. Åtte elever med spesialundervisning i 3.–6. klasse ble intervjuet to ganger med ett års mellomrom om hvordan disse endringene påvirket deres skolehverdag. Elevenes erfaringer analyseres tematisk gjennom Tangens KART-modell for skolelivskvalitet med sine fire erfaringsdimensjoner: kontroll, arbeid, relasjon og tid.

Funn i kontrolldimensjonen viser at overgangen til klasserommet var utfordrende. Elevene mente arbeidsroen og lærerstøtten var bedre i smågruppesettinger enn i klasserommet. Et grep fra lærerne var å la elevene velge læringssetting under arbeidsøkter. Funn i arbeidsdimensjonen viser at spesialundervisningen utviklet seg i retning samundervisning, og at elevene etter hvert opplevde bedre lærerstøtte i klasserommet, noe som, i kombinasjon med bruk av iPad, ga en positiv faglig utvikling. Funn i relasjonsdimensjonen viser at elevsamarbeid også var en kilde til faglig støtte og trivsel. Det samlede støttenivået ble dermed større enn det som tidligere hadde vært tilgjengelig for elevene i det ordinære, solounderviste og ikke-digitaliserte klasserommet.

English abstract

Quality of school life during implementation of co-teaching and iPads. A longitudinal case study of the experiences of students with special education needs

The study was conducted in an elementary school that transitioned from part-time special education pull-out services to co-teaching in the regular classroom. Simultaneously, the school implemented a one-to-one iPad program. Eight students with special education needs in 3rd to 6th grade were interviewed twice at one-year intervals about how these changes affected their everyday school life. The students’ experiences are thematically analyzed using Tangen’s quality of school life model with its four dimensions: control, meaningful schoolwork, educational alliances and time.

Findings related to the dimension of control shows that the transition to the regular classroom was challenging. The students experienced more teacher support and less noise in the smaller group settings than the classroom. One accommodation by the teachers were to let the students choose between classroom and group setting during work sessions. Findings related to the dimension of meaningful schoolwork shows that the special education developed towards co-teaching. In the second interview, the students experienced a positive academic development, which they accredited to more teacher support combined with the support that the iPads gave them in reading and writing. Findings related to the dimension of educational alliances shows that student collaboration was a source of both academic support and well-being. Consequently, the students with SEN seemed to experience a classroom where the total amount of support available surmounted that of the regular, solo-taught, and non-digital classroom.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-08-26

Hvordan sitere

Danielsen, F. (2022). Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3403

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

samundervisning, inkludering, iPad, skolelivskvalitet, co-teaching, inclusion, quality of school life