«Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige

Sammendrag

På 1970 og 80-tallet var pedagogikken engasjert i sosiale bevegelser og politiske saker, som miljø- og fredsbevegelsen. Dagens politisk-sosiale saker, som utdanning for bærekraftig utvikling (UNESCO), har fått langt mindre gjennomslag, selv om Norge holder en høy profil i internasjonal sammenheng. I denne artikkelen sammenligner jeg Norges og Sveriges tilnærming til FN-prosesser som Agenda 21 og tiåret for utdanning for bærekraftig utvikling, og diskuterer mulige forklaringer på den svake oppfølgingen av Rio-prosessen i Norge. En mulig forklaring, som flere har pekt på, er den stadig tettere sammenhengen mellom norsk politikk og oljeutvinning. Sterkere oppmerksomhet omkring økologiske og økonomiske sammenhenger vil være vanskelige å sammenholde med ideen om det norske «oljeeventyret», og kan lede til beklemmende spørsmål som er vanskelige å håndtere, for eksempel i skolen. Utgangspunktet for artikkelen er likevel at det ligger et stort, ubrukt potensial i pedagogikkfaget til å belyse og arbeide med denne type spørsmål. 

ABSTRACT

English title: "Norway is way ahead of most countries in this area": Education for Sustainable Development in Norway and Sweden

Back in the 1970s and 80s, it was quite common to observe a strong commitment to social movements and political causes in educational settings. The socio-political issues of our current time, however, receive much less attention. In a Norwegian context, this lack is notable with respect to education for sustainable development (ESD) as promoted by UNESCO – although Norway tends to hold a high profile internationally in these matters. In this article I compare the respective approaches of Norway and Sweden to United Nations’ initiatives such as Agenda 21 and the Decade for Education for Sustainable Development, and discuss possible explanations for the weak implementation of these processes in Norway. One possible explanation, pointed out by several researchers, is the close connection between Norwegian politics and the extraction of oil and gas. Indeed, increased attention to the relationship between ecological and economic factors would disturb the narrative of the miraculous, Norwegian «oil adventure», leading to disturbing questions that might become difficult to handle in a school setting. Even so, the article builds on the premise that there is a great, unused potential in the educational tradition to elucidate and work on this type of questions.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Ingerid S. Straume, Universitetet i Oslo
Universitetsbiblioteket
Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Straume, I. S. (2016). «Norge ligger på dette området langt fremme i forhold til de fleste land»: Utdanning for bærekraftig utvikling i Norge og Sverige. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.282
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
utdanning for bærekraftig utvikling, ESD, Agenda 21, nasjonale forskjeller, komparative studier, miljøpedagogikk