Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet

  • Bård Knutsen

Sammendrag

Denne studien undersøker og drøfter høytpresterende elevers opplevelse av undervisning i naturfag på 10 trinn i en ungdomsskole i Midt-Norge, der det ble gjennomført to intervensjoner parallelt over en periode på seks uker. Intervensjonene var: i) inndeling og undervisning av elever i prestasjonslike elevgrupper, og ii) endring av lærernes undervisningspraksis, i retning av økt bruk av utforskende arbeidsmåter. Lærerne deltok i kompetanseheving i forkant av og veiledning gjennom forsøksperioden som en del av prosjektet. Resultatene av studien indikerer at intervensjonene har bidratt til økt bruk av samtale, praktiske elevaktiviteter og utforsking av egne ideer i løpet av intervensjonsperioden. Endringene var tydeligst for de to første. Analysene av det kvantitative datamaterialet viser ingen klare endringer i elevenes selvoppfatning og motivasjon. De kvalitative dataene indikerer likevel at naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper påvirker de høytpresterende elevenes opplevelse av trivsel og læring i positiv retning. Medeleveffekten, sammen med undervisningspraksis, virker å være sentrale årsaker til dette.

(Published: 6 April, 2016)


Citation: Bård Knutsen. «Høytpresterende elevers opplevelse
av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk,
Vol. 2, 2016, pp. 46-60. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.162

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Knutsen, B. (2016). Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.162
Seksjon
Forskningsartikler