Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet

  • Bård Knutsen

Sammendrag

Denne studien undersøker og drøfter høytpresterende elevers opplevelse av undervisning i naturfag på 10 trinn i en ungdomsskole i Midt-Norge, der det ble gjennomført to intervensjoner parallelt over en periode på seks uker. Intervensjonene var: i) inndeling og undervisning av elever i prestasjonslike elevgrupper, og ii) endring av lærernes undervisningspraksis, i retning av økt bruk av utforskende arbeidsmåter. Lærerne deltok i kompetanseheving i forkant av og veiledning gjennom forsøksperioden som en del av prosjektet. Resultatene av studien indikerer at intervensjonene har bidratt til økt bruk av samtale, praktiske elevaktiviteter og utforsking av egne ideer i løpet av intervensjonsperioden. Endringene var tydeligst for de to første. Analysene av det kvantitative datamaterialet viser ingen klare endringer i elevenes selvoppfatning og motivasjon. De kvalitative dataene indikerer likevel at naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper påvirker de høytpresterende elevenes opplevelse av trivsel og læring i positiv retning. Medeleveffekten, sammen med undervisningspraksis, virker å være sentrale årsaker til dette.

ABSTRACT

English title: High-Achieving Pupils' Experience of Science Education in Ability-Grouped Classes on the Lower Secondary Level

The aim of this intervention is to study how high-ability students in secondary schools experience and respond to science education in homogenous-performing groups. For the period of six weeks there were conducted two parallel interventions at a lower secondary school in central Norway. These interventions were: i) division of students in homogenous-performing groups, and ii) increased use of inquiry-based science teaching. The quantitative data show a minor increase in the high performing students’ self-concept, but no change in motivation as a result of the intervention. However, the students reported major changes in the sense of well-being and learning. The qualitative data indicate that peer effects were the main reason for the increased sense of well-being and learning in this study. This appears to be made possible through enabling collaboration and communication between students. The analysis points to the science teachers’ teaching practices, subject, and teaching orientation as key factors to consider optimizing the efficiency gains (direct tracking effect) in homogenous-performing groups.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Knutsen, B. (2016). Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.162
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
høytpresterende elever, naturfag, prestasjonsulike elevgrupper, nivådeling