Hvordan forstår vi barn og barndom?

Posisjoner og kontroverser i barne- og barndomsforskning

  • Vebjørg Tingstad Norwegian centre for child research, NTNU

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker ontologiske og epistemologiske posisjoner som har hatt en ikke
ubetydelig innflytelse på teoretisk perspektivering og metodiske overveielser i barne- og barndomsforskning,
spesielt de siste 30 årene. Artikkelen er basert på en tematisk lesning av 4445
sammendrag av artikler publisert i fire tidsskrift (tre internasjonale og ett nordisk) i årgangene
2015, 2016 og 2017, og drøfter fire tema som gikk igjen i dette materialet. Disse temaene konfronteres
med og utfordres av forskningslitteratur innen det tverrfaglige forskningsfeltet Childhood
Studies med den hensikt å bedre kunne reflektere over og stille spørsmål ved perspektiver en som
forsker kan ta for gitt. Temaene er barns stemmer, det kompetente barn, forholdet mellom struktur og
aktør og sosial konstruksjonisme. Artikkelen gir innsyn i sentrale posisjoner og kontroverser og viser
hvordan begreper som lett blir tatt for gitt, på ingen måte er tydelige eller nøytrale, men ofte både
tvetydige og normative. Det argumenteres i artikkelen at dette er en utfordring for forskningsfeltets
teoriutvikling.

ABSTRACT

English title: Understanding Children and Childhood: Positions and Controversies in Child and Childhood Research

This article explores ontological and epistemological positions that have had a crucial influence
on theoretical perspectives and methodological reflections in Childhood Studies over the
last 30 years in particular. Based on a thematic reading of 445 abstracts in four journals (three
international and one Nordic) from the years 2015, 2016 and 2017, the article discusses four
topics that emerge as dominant themes in this material. These were all topics that emerged as
dominant themes in the material. They are confronted with and challenged by literature in the interdisciplinary
field of Childhood Studies for the purpose of encouraging researchers to reflect on and
question perspectives that are often taken for granted. These topics are children’s voices, the competent
child, the relationship between structure and agency and, finally, social constructionism. This article
emphasizes central positions and controversies and shows how concepts that are easily unquestioned
are in no way explicit or neutral but ambiguous and normative. This article argues that this
taken-for-grantedness poses a challenge for the theorizing of Childhood Studies.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Tingstad, V. (2019). Hvordan forstår vi barn og barndom? . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1512
Seksjon
Fokus: Barneperspektiv
Emneord (Nøkkelord)
teoretisering av barndom, ontologi, epistemologi, posisjoner, kontroverser, theorizing childhood, ontology, epistemology, positions, controversies