Hvordan forstår vi barn og barndom? Posisjoner og kontroverser i barne- og barndomsforskning

Forfattere

  • Vebjørg Tingstad Norwegian centre for child research, NTNU
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1512

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker ontologiske og epistemologiske posisjoner som har hatt en ikke ubetydelig innflytelse på teoretisk perspektivering og metodiske overveielser i barne- og barndomsforskning, spesielt de siste 30 årene. Artikkelen er basert på en tematisk lesning av 4445 sammendrag av artikler publisert i fire tidsskrift (tre internasjonale og ett nordisk) i årgangene 2015, 2016 og 2017, og drøfter fire tema som gikk igjen i dette materialet. Disse temaene konfronteres med og utfordres av forskningslitteratur innen det tverrfaglige forskningsfeltet Childhood Studies med den hensikt å bedre kunne reflektere over og stille spørsmål ved perspektiver en som forsker kan ta for gitt. Temaene er barns stemmer, det kompetente barn, forholdet mellom struktur og aktør og sosial konstruksjonisme. Artikkelen gir innsyn i sentrale posisjoner og kontroverser og viser hvordan begreper som lett blir tatt for gitt, på ingen måte er tydelige eller nøytrale, men ofte både tvetydige og normative. Det argumenteres i artikkelen at dette er en utfordring for forskningsfeltets teoriutvikling.

English abstract

Understanding Children and Childhood: Positions and Controversies in Child and Childhood Research

This article explores ontological and epistemological positions that have had a crucial influence on theoretical perspectives and methodological reflections in Childhood Studies over the last 30 years in particular. Based on a thematic reading of 445 abstracts in four journals (three international and one Nordic) from the years 2015, 2016 and 2017, the article discusses four topics that emerge as dominant themes in this material. These were all topics that emerged as dominant themes in the material. They are confronted with and challenged by literature in the interdisciplinary field of Childhood Studies for the purpose of encouraging researchers to reflect on and question perspectives that are often taken for granted. These topics are children’s voices, the competent child, the relationship between structure and agency and, finally, social constructionism. This article emphasizes central positions and controversies and shows how concepts that are easily unquestioned are in no way explicit or neutral but ambiguous and normative. This article argues that this taken-for-grantedness poses a challenge for the theorizing of Childhood Studies.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-09-19

Hvordan sitere

Tingstad, V. (2019). Hvordan forstår vi barn og barndom? Posisjoner og kontroverser i barne- og barndomsforskning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1512

Utgave

Seksjon

Fokus: Barneperspektiv

Nøkkelord:

teoretisering av barndom, ontologi, epistemologi, posisjoner, kontroverser, theorizing childhood, ontology, epistemology, positions, controversies