Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver

  • Ole Petter Vestheim Nord Universitet
  • Leiv Sem Nord Universitet

Sammendrag

Siden nasjonale prøver ble innført i Norge i 2004, har de blitt til dels kraftig debattert i ulike typer medier. Gjennom en historisk tekstanalytisk tilnærming til et utvalg artikler har vi undersøkt hvordan nasjonale prøver er presentert i norske riks- og regionaviser i perioden 2004–2017. Analysen viser en klar utvikling i måten nasjonale prøver er brukt og omtalt i mediene på. Analysen antyder en toveis utveksling mellom medienes framstilling og beslutningstakeres politikkutvikling. Måten de nasjonale prøvene har blitt presentert i mediene på, har trolig påvirket allmennhetens, beslutningstakeres og profesjonens oppfatning av skolens samfunnsmandat og opplevelse av skolens kvalitet og skolenes praksis.

ABSTRACT

English title: National Tests in Norwegian National and Regional Newspapers - A Historical Text Analysis of Editorial Representations of National Tests

Since the introduction of national tests of pupils in Norway in 2004, the tests have been widely debated in different types of media. Through a historical text analysis of a selection of newspaper articles, we have investigated how national tests have been presented in Norwegian national and regional newspapers during the period 2004–2017. The analysis suggests a two-way exchange between the presentation in the media and the policy development by decision-makers. The media’s way of presenting national tests have probably influenced how the mandate and the quality of the school have been perceived by the general public, decision-makers and within the profession. This analysis demonstrates how school practices have been affected by these processes as well.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-06-05
Hvordan sitere
Vestheim, O. P., & Sem, L. (2019). Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1498
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
standardiserte tester, nasjonale prøver, nyhetsmedia, tekstanalyse, utdanningspolitikk, standardized tests, national tests, news media, text analysis, educational policy