Resiliensforståelser i skoleverdenen

  • Jeppe Kiel Christensen Aarhus Universitet
  • Peter Berliner Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet
  • Ida Skytte Jakobsen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Sammendrag

Artiklen undersøger gennem et systematisk review af litteratur, hvordan et engelsk begreb, resilience,
fortolkes og præsenteres i relation til den danske skole. Fokus ligger således på, hvordan
resiliensbegrebet bevæger sig i tekstformidlingen til dansk skolepraksis. Artiklen præsenterer en kort
beskrivelse af resiliensbegrebet i psykologisk optik og argumenterer for resiliens som et vagt begreb.
Hvad vil det for eksempel sige, at et barn har klaret sig godt i skolen? I den tematiske analyse
af udvalgt litteratur (n = 23), identificeres tre bevægelser i relation til resiliensbegrebet: Resiliens,
robusthed og livsduelighed. Et gennemgående træk i de identificerede bevægelser er, at flere forfattere
anvender en komponentteori, hvor der optræder en dualistisk orienteret opfattelse af komponenter,
altså et samspil mellem noget indre og noget ydre. Kompleksiteten i resiliensbegrebet og de mange
forskellige bud på afgrænsning (vaghed) kan betyde, at resiliens, robusthed og livsduelighed bliver
blandet sammen, når resiliens diskuteres i forhold til børn og unge i Danmark. Artiklen afsluttes
med perspektiver på nødvendigheden af at skærpe begrebet i en dansk skolekontekst, da resiliens
rummer stor kompleksitet og vaghed.

Abstract

Resilience views in the school world

Through a systematic literature review, this paper investigates how the English concept resilience is
translated and presented in relation to Danish schools (In Danish: resiliens). The paper presents
a short description of resilience in a psychological perspective and argues that resilience should
be viewed as a vague concept. For example, what does it mean when we say a child did well in
school? In a thematic analysis of selected literature (n = 23) we identify three flows in relation to
the concept of resiliens: Resilience (resiliens), robustness (robusthed) and vitality (livsduelighed). A
recurring feature in the identified flows is that several authors use a component theory – a dualistic
oriented perception of components, meaning an interaction between something internal and something
external. The complexity in the concept of resilience, together with the many borderline cases
(vagueness), means that resilience, robustness and vitality often are mixed together, when resilience
is debated in relation to children and youths in Denmark. The paper concludes with a perspective on the necessity of sharpening the concept in a Danish school context, as resilience definitions hold
great complexity and vagueness, which should be contextualised at a national level.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-12-23
Hvordan sitere
Christensen, J. K., Berliner, P., & Jakobsen, I. S. (2019). Resiliensforståelser i skoleverdenen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1485
Seksjon
Forskningsartikler