Lärarkollegiet som ett forum för utvecklingsarbete i waldorfskolor

  • Helena Selsfors Steinerhøyskolen Oslo/ Waldorflärerhögskolan Stockholm

Sammendrag

Temat för detta kvalitativa forskningsprojekt är hur kollegiemöten används som forum för utvec klingsarbete i waldorfskolor. Den teoretiska utgångspunkten är såväl den forskning som framhäver ”Kollegialt lärande” som utvecklingsmodell, som den som är kritisk mot ett resultatinriktat synsätt på kunskap. Artikeln bygger på intervjuer med erfarna waldorfpedagoger kring hur kollegiearbete kan utveckla verksamheten. Deltagarna berör det sociala klimatet, fortbildning, vikten av praktiknära frågor, den muntliga traditionen inom waldorfskolan samt orsakerna till svårigheterna med att bedriva strukturerat utvecklingsarbete. Utvecklingsområden och tankar kring framtida behov, samt vikten av att waldorfpedagogikens särart blir tydlig i den pågående skoldebatten tas också upp av deltagarna.

ABSTRACT

English title: Teachers' Conferences as a Forum for Development Work in Waldorf Schools

This is an article based upon a qualitative research project concerning how teachers’ conferences are used as a forum for development in Waldorf schools. The theoretical basis is both research that highlight Teaching Learning Communities as a model for development, as well as research that is critical towards a result­oriented perspective on knowledge. The article is built upon interviews with well­ experienced Waldorf teachers about how the teachers conference can develop the school organization. The participants discuss the social climate, further education, the importance of practice close questions, the oral tradition in Waldorf schools and the difficulties to conduct a structured development orientated work. They reflect upon areas for development and needs for the future and emphasize the importance of Waldorf schools having a strong voice in the on­going debate about school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Selsfors, H. (2019). Lärarkollegiet som ett forum för utvecklingsarbete i waldorfskolor. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1449
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
waldorfpedagogik, kunskapsdomän, videreutbildning, beprövad erfarenhet, waldorf pedagogy, domain of knowledge, further education, proven experience