Å få øye på det tause som blir "sagt": En estetisk tilnærming til barns uartikulerte perspektiver

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1364

Sammendrag

Fokus for denne artikkelen er hvordan barnehagepersonalet kan nærme seg de barneperspektiver som nykommere i norsk språk og barnehagekontekst bringer inn i barnehagefellesskapet. Artikkelen tar utgangspunkt i en estetikk-basert undersøkelse av samspill mellom barn og barnehagepersonale som ikke har et felles talespråk. Utforskende formingsvirksomhet fungerer i artikkelen som en undersøkelsesramme for å forstå barnehagelæreren som tilrettelegger for de ordløse ytringene. Med Kristevas teorier om språk og estetikk undersøker forfatteren hvordan barnehagepersonalets oppmerksomhet mot egne kroppslige og estetiske tegn kan være en inngang til å (be)gripe og la seg berøre av barnas uartikulerte perspektiver. Gjennom eksempler illustrerer forfatteren hvordan to barnehagelæreres gryende bevissthet omkring de kollektive, affektive og fantasifulle dimensjonene i eget samspill har betydning for nykommernes deltakelse.

ABSTRACT

English title: Discovering the Unsaid: An Aesthetic Approach to Children's Unarticulated Perspectives

The aim of this article is to explore how preschool personnel may approach the perspectives of minority language children who are new to the Norwegian language and preschool setting. This article draws on an arts-based inquiry of interaction between preschool personnel and children who do not share a common language. The children and teachers’ aesthetic explorations work as a methodological framework for studying the teacher as a facilitator of voices that do not speak Norwegian. By using Kristeva’s theories on language and aesthetics, the author explores how personnel attentiveness towards their own bodily and aesthetic signifying practices may be a gateway for recognizing children’s tacit perspectives. The author presents examples that illustrate how two preschool teachers’ emerging awareness of the collective, affective and imaginative dimensions of their own interplay may have significance for the newcomers’ participation.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-06-20

Hvordan sitere

Ilje-Lien, J. (2019). Å få øye på det tause som blir "sagt": En estetisk tilnærming til barns uartikulerte perspektiver. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1364

Utgave

Seksjon

Fokus: Barneperspektiv

Emneord (Nøkkelord):

multimodalitet, tause stemmer, minoritetsspråklig, estetikk, multimodality, silent voices, minority language, aestethics