Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen

  • Tove Leming Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges arktiske universitet (UiT), Tromsø, Norge

Sammendrag

Artikkelens tema er rollespill som arbeidsform i høyere utdanning, og hvordan man kan forstå læringsprosessene i denne arbeidsformen. Fokuset er på lærerutdanningens samfunnskunnskap, og det brukes konkret et eksempel fra undervisningstemaet familie, seksualitet og samliv. Målsetningen ved å bruke rollespill er å skape mer reflekterte og analytiske holdninger hos lærerstudenter i forhold til viktige verdivalg og situasjoner som møter dem i sin fremtidige lærerrolle, og på den måten bidra til at danningselementet i utdanningen styrkes. Ved hjelp av teorier om transformativ læring, samt tre ulike dimensjoner ved læring: innhold, drivkraft og samspill, analyseres erfaringer ved bruk av rollespill. Læringen foregår i en prosess med andre aktører, og i en kontekst hvor blant annet emosjoner kan ha betydning.

ABSTRACT

English title: Understanding the Learning Processes in Role-Playing: An Example from Social Studies in Teacher Education

This article discusses role play as a method of learning in higher education, and how we can be able to understand the learning process. The focus is on social science in a Norwegian teacher education, illustrated by an example from a course in this subject. The main objective by using role play is to create more reflective and analytical attitudes among teacher students in relation to important value choices and situations they will meet in their future teaching role. By using theories of transformational learning and theories of how the three learning dimensions: content, emotions and interaction, work together, the experiences by using role-play will be analyzed. The learning takes place in a process with others and in a context where emotions can play an important role.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Leming, T. (2016). Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.132
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
profesjonsutdanning, studentaktive arbeidsmåter, samfunnskunnskap, transformativ læring