Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen

  • Camilla Bjelland Høgskulen på Vestlandet
  • Annette Johannessen Haugsgjerd Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag

Formålet med artikkelen vår er å utforske problemstillingen: Hvordan kan vi bidra til å utvikle lærerstudenters refleksjon i lærerutdanningen? Lærerutdanningens virkeområde og formål er i følge rammeplanen: Utdanningen skal sette lærerprofesjonen inn i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. Begrepene kritisk refleksjon og profesjonsforståelse handler, slik vi forstår det, om å utvikle refleksjon som læringsform i lærerutdanningen. Formålet med denne artikkelen er å utforske spørsmålet: Hvordan tenker og handler vi som lærerutdannere i møtet med studenter og deres forforståelser i lærerutdanningen? Den utforsker epistemisk refleksivitet og profesjonell utvikling gjennom å belyse det doble dilemma vi møter. Som faglærere søker vi å bidra til å utvikle våre studenters profesjonelle skjønn og evne til kritisk refleksjon, samtidig som vi utnytter og videreutvikler vårt eget profesjonelle skjønn og evne til kritisk refleksjon. Teksten er basert på et konkret undervisningsopplegg i grunnskolelærerutdanningen. I den forbindelse skrev studentene en refleksjonslogg med fokus på læringsaktiviteten og egen opplevelse av denne. Funn viser at studentenes perspektiver på læring er avgjørende for deres oppfatninger av eget læringsutbytte. Vi ser at studentenes tilnærming til læring ikke sammenfaller med våre forventninger til deres refleksjonsnivå. Studentenes og våre refleksjoner utgjør sammen med selve undervisningen en case som vi reflekterer over gjennom tre hovedstadier av refleksjon og refleksiv læring: uro, kritisk analyse og ny innsikt. Vårt bidrag til feltet er sammenstillingen av epistemisk refleksivitet og Cowans refleksjon for handling. Dette kan sees på som et ledd i arbeidet med å samstemme studenters og faglæreres forventning til læring og undervisning.

ABSTRACT

English title: Our Double Dilemma: The Magnifying Glass and the Mirror in Work Relating to Reflection in Teacher Education

The purpose of this article is to explore the following question: How do we think and act as teacher educators in our interaction with students and their preconceptions of teacher education? We will both be exploring epistemic reflexivity and professional development, in addition to highlighting the double dilemmas we encounter. As teachers we seek to contribute in the development of our students’ professional understanding and capacity for critical thinking, while utilizing and further developing our professional understanding and our own capacity for critical thinking. This text is based upon specific teaching sessions in the teacher education for primary schools. During one session, the students wrote a reflective log, focusing on the teaching methods outlined in that session and their own experience of these activities. These logs show that the students’ approach to teaching does not comply with our preconceptions of their level of reflection. In this text, we will be studying the session, our reflections and those of our students in three stages of reflection and reflective teaching: unease, critical analysis and new insight. Our research contributes to the field by linking epistemological reflexivity and Cowans’ reflection for action. Our study may be viewed as valuable in a vital attempt to juxtapose students’ and subject teachers’ expectations of education.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-08-26
Hvordan sitere
Bjelland, C., & Haugsgjerd, A. J. (2019). Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1296
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
profesjonell utvikling, forforståelser, lærerutdanning, epistemisk refleksivitet