Spesialundervisning og ordinær opplæring

  • Peder Haug Volda University College

Sammendrag

Artikkelen tek opp spørsmålet om kva som er typisk for spesialundervisning i høve til ordinær opplæring. I forskingslitteraturen er det usemje om dette, og om det verkeleg er noko prinsipielt skilje mellom desse i det heile. Datagrunnlaget er observasjonar av elevar i ordinær opplæring og spesialundervisning. Det viser seg at i spesialundervisninga er læraråtferd og elevåtferd ei anna enn ordinær opplæring. For lærarane heng desse skilnadane nært saman med korleis  undervisninga er organisert. For elevane er ulikskapen der også når ein kontrollerer for organisering. Forskjellane mellom dei to formene for undervisning vert tolka slik at potensialt for læring er størst når det er spesialundervisning, slik føresetnaden ideelt sett er forventa å vere. Forsking om utbytet av spesialundervisning tyder på at dette potensialt ikkje kjem til sin rett, og at elevane ikkje får utteljing for dei gode vilkåra. Det blir ført ein diskusjon om kva som kan vere forklaringa på det. Område som er drøfta er organisering, relasjon til medelevar, aktivitetsformer og kvaliteten på opplæringa.  

 (Published: 2015-12-30)

Citation: P. Haug. ‘‘Spesialundervisning og ordinær opplæring.’’ Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk,
Vol. 1, 2015, pp. 1-14. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v1.121
Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2015-12-30
Hvordan sitere
Haug, P. (2015). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 1. https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.121
Seksjon
Forskningsartikler