Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk

  • Jon Olav Sørhaug Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker på kva måtar litteraturundervisning kan skape undring og engasjement
i klasserommet. Med utgangspunkt i to ulike undervisningssituasjonar i vidaregåande skole
drøftar artikkelen elevrespons og andre forhold ved iscenesetting av teksthendingar i klasserommet.
Det er særleg den kroppslege effekten av teksthendinga og den kollektive responsen som blir
undersøkt i denne artikkelen. Fagdebatt, litteraturteori og fagdidaktiske perspektiv blir henta inn
og drøfta undervegs i framstillinga. Avslutningsvis diskuterer artikkelen korleis teoriar om performativitet
kan bidra til ei auka forståing av det komplekse samspelet mellom litteratur og elevgruppe
i slike undervisningssituasjonar.

ABSTRACT

English title: When an Angel Passes Through the Classroom: Ways and Detours Toward a More Performative Literature Didactic

The target of this article is to examine the ways in which a literature class may lead to student
amazement and engagement in the classroom. Evolving from two different educational situations,
the article examines potential effects that literary events may have in student groups. As the article
proceeds, perspectives on the Norwegian subject curriculum, literary theory and didactics
are brought into the discussion. Based on the iterative findings, the article will conclude with an
emphasis on performative theory as a common ground to understanding the complex interplay
between literature and student groups in such educational situations.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2018-12-30
Hvordan sitere
Sørhaug, J. O. (2018). Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1130
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
Teksthending, norskfaget, læreplan, lesar-respons, emosjonar, literary events, Norwegian subject, curriculum, reader-response, emotions