Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage

  • Anne Sigrid Haugset Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Sammendrag

Åpne barnehager møter en forventning fra myndighetene om å være en rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Forventningen er en naturlig forlengelse av barnehagen som første trinn i utdanningsløpet, men kan også oppleves problematisk fordi barnehagen er frivillig og deler av norsk barneomsorgspolitikk også betoner familiens rett til å velge den bort. I denne undersøkelsen gjør styrere i norske åpne barnehager vurderinger av barnehagen som rekrutteringsarena. Styrer i kommunale barnehager og barnehager med mange minoritetsspråklige brukere tror mest på rekrutteringseffekter i sin åpne barnehage. Flere kommunale enn menighetseide åpne barnehager har aktiviteter rettet mot rekruttering til ordinær barnehage. Datamaterialet viser at dilemmaet rundt rekruttering oppleves som av styrerne som «hvem av brukerne skal rekrutteres, og hvem skal støttes i valget sitt»? I dette spørsmålet bruker styrerne minoritetsspråklig bakgrunn som et av kriteriene. Det kan synes som det i hovedsak er minoritetsspråklige familier som blir aktivt oppmuntret til å søke barnehageplass.

ABSTRACT

English title: Open Kindergartens as a Recruitment Arena for Ordinary Kindergartens

Open day care institutions in Norway are expected to contribute to recruiting children to kindergartens (Regjeringen, 2012). This expectation can be argued to follow naturally from the kindergarten’s newly acquired position as the first step of the educational ladder. It may, however, be perceived at odds with kindergarten as a voluntary service and Norwegian early child care policy that supports both family- and kindergarten care. In this survey the leaders of open day care institutions evaluates to which degree their institution has a recruiting function. Leaders in publicly owned open day care institutions and institutions with a high rate of minority language users are the firmest believers in this recruiting function. Publicly owned open day care institutions also offer more activities aimed at recruiting to kindergarten than those owned by the church. Our data shows that the leaders of open day care perceives the task of recruiting as a dilemma: Which families should be supported in their choice, and which should be «gently pushed» towards kindergarten? In this situation the leaders tend to use the family’s language background as a guideline – it seems as mainly the minority language users are actively encouraged to use the kindergarten.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Haugset, A. S. (2016). Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.109
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
førskoleutdanning, barneomsorg, minoritetsspråklige