Call for papers: Folkehelse og livsmestring i skolen

2019-02-01

See English version here

Folkehelse og livsmestring i skolen

I formålsparagrafen for den norske grunnskolen heter det at «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet». Dette er en ambisiøs målsetning som ikke enkelt lar seg realisere. Norsk og internasjonal forskning beskriver utdanningsfeltets kompleksitet og de mange oppgaver våre utdanningsinstitusjoner står ovenfor. En del av dette bildet er elevers sviktende motivasjon for læring, gutter som taper terreng, marginalisering av elever som mottar spesialundervisning, psykiske helseplager blant unge, frafall i videregående opplæring og unge uføre. Dette er aktuelle samfunnsutfordringer som norske utdanningsmyndigheter tar opp i Overordnet del av læreplanverket, blant annet gjennom innføring av noen tverrfaglige tema. Et av disse tverrfaglige temaene er folkehelse og livsmestring. I det følgende temanummeret setter vi fokus på folkehelse og livsmestring i skolen, og vi ønsker å formidle forskningsbasert kunnskap om dette temaet.

Ut fra en intensjon om å gjøre nye føringer for skolens innhold og praksis til gjenstand for kontinuerlig problematisering og diskusjon inviterer vi forskere til å sende inn artikler som for eksempel drøfter:

• Hvorfor har folkehelse og livsmestring blitt et tema for utdanning? Er begrepene relevante for utdanning og representerer de i så fall noe nytt og viktig?

• Hva handler folkehelse og livsmestring i skolen om – og hva bør det ikke handle om?

• Hvorfor har begrepene folkehelse og livsmestring kommet inn i Overordnet del av læreplanverket? Hva skal til for å realisere ideen om folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema?

• Hvilken ny kompetanse og hvilke rammebetingelser trenger lærere når folkehelse og livsmestring er overordnet og tverrfaglig tema i skolen?

• Hvordan kan folkehelse og livsmestring tenkes som tema for lærerutdanningen?


Spørsmålene ovenfor skal ikke forstås som tematisk bindende, men er ment som inspirasjon. Vi etterspør spesielt bidrag som drøfter ulike utfordringer, dilemma eller paradokser knyttet til innføringen av folkehelse og livsmestring som tverrfaglige tema i skolen. For eksempel, når elever nå skal lære om folkehelse og livsmestring i skolen, er det en risiko for at dette vil tåkelegge de bakenforliggende årsakene til at disse temaene faktisk har fått fokus for utdanningssystemet, jamfør nevnte forskning innledningsvis? Og i så fall, kan konsekvensen bli at samfunnsrelaterte problemer må håndteres av enkeltmennesket alene, for eksempel i form av å lære barn og unge om «stressmestring» eller «mindfulness» i skolen? Er folkehelse og livsmestring i skolen et tema som skal settes «på timeplanen», eller er det først og fremst et tema som må forstås innenfor en utdanningspolitisk kontekst, som et spørsmål om målstyring av skolen og hvordan den kan virke negativt inn på elevenes helse, læring og livsmestring?

Vi ønsker å presentere nyskapende artikler i dette temanummeret – både empiriske, teoretiske, historiske, komparative, filosofiske. Artiklene skal være bidrag til en tverrfaglig og kritisk drøfting av folkehelse og livsmestring som tema for det nye læreplanverket læreplanverket i Norge fra 2020.

Vi er også interessert i bidrag fra andre land. De nevnte samfunnsutfordringene gjelder for mange vestlige land og folkehelse og livsmestring er derfor aktuelle tema for utdanningssystemene på tvers av landegrenser.

Frist for opplasting: 30. august 2019. Det kan sendes inn bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.
For mer informasjon og innsending av manuskript se pedagogikkogkritikk.no 
Alle artikler gjennomgår dobbel blind fagfellevurdering.
Inkluder “Folkehelse og livsmestring» i tittelen eller send melding til tidsskriftredaktør om at artikkelen er tiltenkt temanummeret.
Artikler skal ikke overstige 6000 ord. Du finner detaljerte retningslinjer for forfatter her.


Med vennlig hilsen

Gjesteredaktørene
Marit Uthus, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Cecilie Skaalvik, universitetslektor, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Roger André Federici, forskningsleder, NIFU

Redaktører for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Vegard Kvam, Lars Løvlie, Einar Sundsdal, Ilmi Willbergh og Maria Øksnes

pedagogikkogkritikk.no